Bøtøskoven, der kommer til at indgå i det nye naturområde.
Foto: Guldborgsund Kommune

Fra dyrket jord til vild natur:
Guldborgsund genopretter natur med vilde heste

Sommerhusområdet Marielyst på Falster får ny nabo i form af 130 hektar tidligere dyrket jord opkøbt af Den Danske Naturfond og med Guldborgsund Kommune som driftsudvikler.

GULDBORGSUND: Lokale landmænd og jordejere har solgt 130 hektar tidligere dyrket jord til Den Danske Naturfond. Området skal nu omdannes til natur med vilde heste og nye levesteder for masser af fugle, dyr og planter, oplyser Guldborgsund Kommune, der selv er partner i projektet.

Fem landmænd og jordejere har lavet aftalen med Den Danske Naturfond, som køber deres jord og genopretter naturen i samarbejde med kommunen. Projektet skal hjælpe vilde fugle, insekter, padder og planter og har et budget på ti mio. kr.

Området bliver en del af et større sammenhængende naturområde på næsten 400 ha, som også rummer statens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens eget naturområde, Bøtøskoven.

Det nye naturområde kommer til at rumme en variation af forskellig slags natur med våde enge, lavvandede søer, overdrev og lysåben skov. Det betyder gode levesteder til mange forskellige arter af både sjældne og almindelige dyr og planter.

- Det er en god nyhed for vores trængte natur, som nu får mere plads. Samtidig bidrager det nye projekt til at udvikle et større, sammenhængende naturområde på knap 400 ha. Det er det Naturfonden arbejder for, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Vigtig rasteplads for trækfugle

Placeringen i det sydlige Danmark gør området til en vigtig rasteplads for trækfugle og for sjældne insekter, som indvandrer sydfra. De mange dyr og planter flytter ind som nærmeste naboer til et af Danmarks største sommerhusområder ved Marielyst på det sydlige Falster med omkring 7.000 sommerhuse.

Guldborgsund Kommune skal stå for den daglige drift og udvikle områdets muligheder.

  • Der etableres nye vådområder, drænrør fjernes og afvandingsgrøfter lukkes.
  • Området er udpeget af EU som særligt vigtigt beskyttelsesområde, Natura 2000, på grund af enestående forekomster af vandfugle, primært gæs, svaner og ænder.
  • Den truede strandtudse får særlig hjælp med flere vandhuller. Den truede padde har sit eneste kendte levested på Falster i netop dette område.
  • Området vil også hjælpe ynglefugle som den truede plettet rørvagtel, den sjældne engsnarre samt rørhøg og trane.
  • Der kommer nye tørre overdrevsarealer med vilde planter, som sjældne sommerfugle kan bruge som foder- og nektarplanter.
  • På Sydfalster lever en række arter sommerfugle, der er sjældne i resten af Danmark. Det drejer sig blandt andet om sort ildfugl og spejlbredpande, som har et af sine få ynglesteder i Danmark i Bøtøskoven

 

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/guldborgsund-genopretter-natur-med-vilde-heste