dkmedier
dknyt
dkindkob
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Kortlægning af drikkevandsområder udbredes fra Fyn til resten af landet
I et pilotprojekt er der kortlagt 28.300 ha. sårbare grundvandsdannende områder på Fyn.
Foto: Miljøministeriet

Kortlægning af drikkevandsområder udbredes fra Fyn til resten af landet

Der er kortlagt 28.300 ha. sårbare grundvandsdannende områder på Fyn. Nu skal resten af landet kortlægges for at kunne beskyttes.
8. JUL 2024 7.29

FYN: Et pilotprojekt på Fyn har identificeret 28.300 ha. sårbare grundvandsdannende områder. Kortlægningen og den nybrugte metode danner nu grundlag for en national kortlægning, der starter i år. 

Den nye metode for kortlægningen undersøger grundvandsdannelsen og transporttiden til boringerne. I tidligere undersøgelser har man forsøgt at finde særligt følsomme jorde, men det har vist sig at være umuligt pga. de geologiske forhold.

- Vi skal beskytte vores drikkevand, så fremtidige generationer også kan nyde rent vand direkte fra vandhanen. Derfor er det vigtigt, at vi nu kan præsentere en ny metode til at identificere de sårbare områder, som vi skal målrette vores indsatser mod. Det betyder også, at vi nu ved helt konkret, hvor der skal sættes ind på Fyn for at beskytte drikkevandet, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Pilotprojektet er nu afsluttet og viser, at der er ca. 28.300 ha. sårbare områder på Fyn, hvoraf ca. 17.800 ha. overlapper med landbrugsjord.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding udtaler:

- Over halvdelen af alle vores drikkevandsboringer er i dag forurenet med pesticider og andre miljøskadelige kemikalier. Det er rød alarm. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får udpeget de ca. 18.000 hektar sårbare drikkevandsområder på Fyn, som hurtigst muligt bør beskyttes af et sprøjteforbud. Det er samtidig en unik mulighed for at oprette såkaldte grundvandsparker og få mere natur, skov og økologisk jordbrug på arealerne, siger Maria Reumert Gjerding, og fortsætter:

- Et sprøjteforbud skal vedtages sideløbende med udpegningen af de sårbare drikkevandsområder, så vi hurtigst muligt kan stoppe til førelsen af nye giftstoffer til vores drikkevand.

Den 1. juli trådte en ny lov i kraft, der forbyder brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder. Det er det, som Danmarks Naturfredningsforening gerne vil have udvidet.

Skal opskaleres og samtænkes

I 2023 igangsatte regeringen en kortlægning af et 640.000 ha. stort område i Danmark som led i en undersøgelse af beskyttelse af grundvandet. Et usikkert estimat siger, at der er 330.000 ha. sårbare grundvandsdannende områder på landsplan.

Kortlægningen opskaleres og gennemføres nu trinvist på tværs af landet fra 2024, så der arbejdes i flere områder på samme tid.

I takt med at kortlægningen udrulles, vil kommunerne, vandforsyninger og Miljøstyrelsen anvende resultaterne til at foretage en konkret vurdering af beskyttelsesbehovet på de områder, som kortlægningen identificerer som sårbare.

Med Aftale om et Grønt Danmark blev den grønne trepart enige om, at regeringen senest i 2027 skal tage stilling til, hvordan der skal sikres en samlet beskyttelse af de sårbare grundvandsdannende områder.

Beskyttelsen af de sårbare grundvandsdannende områder skal sammentænkes med økologi, vandmiljø, natur- og biodiversitetsformål, skovrejsning og klimamål. Bl.a. omlægning til økologi - der bruger færre sprøjtemidler - vil også kunne gavne drikkevandet. 

- Med Aftalen om et Grønt Danmark har vi igangsat en massiv omlægning af det danske areal, hvor 390.000 ha. landbrug bliver til natur. Drikkevandsbeskyttelse er et centralt element i adskillige dele af aftalen og med mere skov og flere beskyttede områder får vi et afgørende bidrag til at fremtidssikre drikkevandet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Når træerne redder grundvandet

Regeringens ambition om at rejse 250.000 ha. ny skov frem mod 2045 på arealer, der i dag er landbrugsjord, kan bidrage positivt til drikkevandsbeskyttelsen, særligt hvis skoven rejses på de sårbare grundvandsdannende områder.

Af aftalen fremgår det, at 20.000 ha. af den nye skov etableres som bynær statslig skov, der målrettes drikkevandsbeskyttelse. Etableringen kan medfinansieres af bl.a. kommuner og vandforsyninger. 

Cirka 10 pct. af de sårbare grundvandsdannende områder på Fyn overlapper med bebyggelse, viser kortlægningen. 

Det fremgår ligeledes af aftalen, at der etableres en tilskudsordningen til privat skovrejsning. Ordningen genbesøges, når kortlægningen er afsluttet i 2027.

På Fyn er der allerede en række skovrejsningsprojekter, der bidrager til at beskytte drikkevandet. Naturstyrelsen har seks aktive skovrejsningsprojekter på Fyn, der alle overlapper de nyligt identificerede områder. Derved er Naturstyrelsen ved at beskytte ca. 1350 ha. af de sårbare grundvandsdannende områder på Fyn.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.