DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
På Videnskabernes Selskabs kort fra 1768 ses den oprindelige Søborg Sø.
Foto: Illustration fra miljøkonsekvensrapporten

Nu slukkes pumperne ved Søborg Sø

Grønt lys til at genskabe 600 hektar stort naturområde i Nordsjælland.

GRIBSKOV: Miljøstyrelsen har givet miljøtilladelse til Søborg Sø-projektet, der vil genskabe et stort naturområde med sø, enge og moser. Der er tale om et område på sammenlagt på cirka 600 hektar mellem byerne Græsted og Søborg i Nordsjælland, oplyser styrelsen.

Den lavvandede sø med tilhørende enge og moser kommer til at tiltrække et rigt dyre- og planteliv og vil styrke friluftslivet og de kulturhistoriske interesser i området.

Naturstyrelsen er bygherre på projektet, der indebærer, at pumper vil blive slukket, så naturlig vandstand indfinder sig. Der vil også blive bygget diger for at holde vandet i den nye sø. Desuden etableres et nyt udløb fra Søborg Sø til Søborg Kanal, og etablering af nye stier og publikumsfaciliteter.

Nogle af vilkårene i tilladelsen er blandt andet, at hvis der sker utilsigtet vandstandsstigning uden for projektområdet som følge af søens etablering, og denne påvirker ejendomme i væsentligt negativt omfang, skal dette afhjælpes ved fx dræning, hvis de berørte lodsejere ønsker det.

Områder, der efter jordfordelingen vil blive ejet af Naturstyrelsen og kan reserveres som egnede leve- og/eller ynglesteder for bilag IV-arten engsnarre, skal sammenlagt udgøre ca. 30 hektar som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Ind- og udsyn til Søborg Slotsruin skal sikres mod tilgroning, og gamle træer, der kan være egnede leve- eller ynglelokaliteter for flagermus, skal så vidt mulig bevares.

ka

Se miljøtilladelsen.