DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt digitalt målesystem advarer om oversvømmelse

Det regionale udviklingsprojekt Digital Vand har udviklet et system, der holder øje med vandstanden og hjælper kommuner og borgere til at finde fælles løsninger på klimaudfordringerne langs Værebro Å.
17. DEC 2020 12.02

HOVEDSTADEN / EGEDAL: I sommeren 2017 blev formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune Bo Vesth (V) kontaktet af en lodsejer langs Værebro Å. Der stod vand på hendes mark. Det blev startskuddet til et samarbejde og en fælles forståelse af problemstillingerne langs åen, som er en af de længste i Nordsjælland, oplyser regionen.

Samarbejdet er nødvendigt, fordi der langs åen er stigende problemer med oversvømmelser, uden at man ved præcist, hvor problemerne opstår eller skal løses. Åen har et opland på 153 km2 og afvander ikke mindre end otte kommuner,

- Kommunerne langs Værebro Å får nu en langt bedre mulighed for at overvåge og forstå sammenhænge i vandstrømmene, så vi bedre kan sætte ind og afhjælpe problemer med oversvømmelser til gavn for alle berørte borgere langs åen, siger Bo Vesth.

Fælles data giver fælles forståelse

For at få en fælles forståelse af problemerne med oversvømmelse er der brug for fælles data. Derfor har Region Hovedstaden investeret i projektet Digital Vand, som CALL Copenhagen - The Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen - har været projektleder for.

- Digital Vand bidrager til Region Hovedstadens ambition om at understøtte fælles klimatilpasning på tværs af kommunegrænser. Samtidig er det genialt, at den udviklede teknologi også kan bruges til at løse udfordringer med vand andre steder i regionen til gavn for borgerne, siger Kim Rockhill (S), formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Klimaforandringerne er en stor udfordring for den lange å med sit store opland, der rummer i alt 37 vandløb. Åen afvander et stort område og modtager store vandmængder fra de byer og marker, den passerer. Faldet mod udløbet i Roskilde Fjord er meget lille, og fjordens vandstand stiger med ca. 3 mm om året på grund af klimaforandringerne. Det presser vandet tilbage i åen og er med til at øge risikoen for oversvømmelse langs åens sidste del.

- Vi arbejder på at kortlægge vandets bevægelser og danne os et overblik over åens samlede kapacitet. Dernæst skal vi se på, hvordan man kan styre afstrømningen, såvel i dagligdagen som under skybrud og langvarig regn, så oversvømmelser kan undgås, og åens kapacitet udnyttes bedst muligt, siger projektleder og daglig leder af CALL Copenhagen, Ole Larsen.

Målesystemet udviklet i Danmark

Projektet, som nu afsluttes, har på kort tid formået at etablere en god del af et samlet målesystem for hele åen.

Selve målesystemet er udviklet af innovative, danske leverandører, der samtidig har fået mulighed for at teste og demonstrere deres teknologi i fuld skala. Den samlede løsning har vist sig at være et meget omkostningseffektivt alternativ til andre klimaløsninger på markedet - og bliver forhåbentligt til en eksportsucces i en endelig, kommerciel udgave.

Dermed bliver projektet også et godt eksempel på, hvordan det offentlige og private kan arbejde sammen om at vende klimaudfordringer til muligheder for at udvikle nye løsninger til fordel for både kommune, borgere og erhvervsliv.

  • Værebro Å er 19 km lang, men hele 87 km, når man tager de tilløbende åer med.
  • Den tager sit udspring i Smørmosen. som er et ca. 150 ha stort mose- og engområde, der er opstået som kildevæld i lavninger, der fremkom ved isens afsmeltning i slutningen af sidste istid. Fra sit udspring i Smørmosen og på sin vej vestover mod Roskilde Fjord løber Værebro Å sammen med en række andre åer i oplandet.
  • Projektdeltagere er CALL Copenhagen (projektleder), Egedal Kommune, Ballerup Kommune, Furesø Kommune, Region Hovedstaden, Novafos, HOFOR. CALL Copenhagen er et living lab med ekspertise i klimatilpasning.
  • Projektet er støttet af Region Hovedstaden.

ka